teks mc majlis persaraan

Publish in

Documents

353 views

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
pengerusi majlis
Transcript
  Mengumumkan ketibaan Yang Diraikan En. Voon diiringi Guru Besar, Penolong-penolong Kanan serta guru-guru.Bismillahirrahmanirrahim ,assalamualaikum wrahmatullahi wabarakatuh dan salamse!ahteraYang Berusaha, ik #aimisah Bt $herbini Guru Besar $K %emenggong DatokMuip,Yang dihormati, Barisan Penolong Kanan,Yang diraikan, En&ik Voon dan rakan-rakan sekalian, $elamat Datang ke ' Ma!lis ())))))))))))))))))))))))( En&ik VoonMa!lis dimulakan dengan n*an*ian lagu +egaraku dan lagu $ekolah. $emua guru dabmurid diminta berdiri dan bersedia untuk men*an*i bersama dengan iringan muik.%erima kasih atas n*an*ian sebentar tadi. $emua guru dipersilakan duduk.Bunga mawar &antik tersematDipetik gadis di tepi titiDoa diba&a memohon ahmatMoga Ma!lis sentiasa diberkatiBagi menambah keberkatan Ma!lis kita pada pagi *ang berbahagia ini, marilah sama-sama kita mengaminkan ba&aan doa *ang akan diba&akan oleh ))))))))))))))))))).Ma!lis dengan segala hormatn*a mempersilakan.min min Ya abbal lamin.%erima kasih diu&apkan kepada )))))))))))))))) atas ba&aan doa itu tadi.#adirin dan hadirat *ang dihormati sekalian%iap pertemuan pasti ada perpisahan/tu adat, itu lumrah kehidupanBegitulah rentetan per!alanan  Pergi ke kota beli selasih,$a*ang si dara buat halwaBerilah kata simpulan kasih,$ulamkan mesra satukan !iwaMa!lis diteruskan dengan u&apan daripada Yang Berusaha Puan Guru Besar, ik#aimisah Bt $herbini untuk men*ampaikan u&apan alu-aluan, Dipersilakan.%erima kasih diu&apkan kepada *ang %uan Puan Guru Besar, ik #aimisah Bt$herbini atas u&apan itu tadi.$eterusn*a, tibalah waktu *ang kita nanti-nantikan iaitu u&apan daripada YangDiraikan En. Voon. Ma!lis dengan segala hormatn*a ingin men!emput danmempersilakan.Ma!lis merakamkan setingi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada YangDiraikan En. Voon atas u&apan itu tadi.#adirin dan hadirat *ang dihormati sekalianMa!lis diteruskan dengan upa&ara pen*ampaian &enderamata sebagai tanda kenang-kenangan buat insan *ang kita raikan iaitu En. Voon$ebelum itu, Ma!lis dengan segala hormatn*a ingin men!emput dan mempersilakanPuan Guru Besar untuk mengiringi Yang Diraikan En. Voon untuk menerima&enderamata kenang-kenangan. Dengan segala hormatn*a dipersilakan.Dipersilakan Puan Guru Besar, ik #aimisah Bt $herbini untuk men*ampaikan&enderamata dari pihak sekolah00000%erima Kasih../tulah tadi upa&ara pen*ampaian &enderamata kenang-kenangan khusus untuk YangDiraikan En. Voon.  Para hadirin sekalian, kita telah pun berada di hu!ung a&ara.$emua guru dan murid-murid diminta untuk berdiri tegak dan sama-samamen*an*ikan lagu /bu Pertiwiku. Kuning emas masakn*a padiMawar merah dalam !ambangan%erima kasih daun keladiBudi tuan !adi kenangan%uai padi antara nampakEsok !angan la*u-la*uan/ntai kami antara nampakEsok !angan rindu-rinduanDengan itu, berakhirlah sudah Ma!lis kita pada hari ini. %erima kasih diu&apkankepada Yang diraikan En. Voon kerana sudi bersama kita pada pagi ini dan kamisemua mendoakan agar En. Voon &eria di tempat baru.%erima Kasih !uga diu&apkan kepada semua tetamu dan hadirin *ang sudi meluangkanmasa bersama-sama memeriahkan Ma!lis ini.Pergi ke dusun memetik kelapaKelapa muda si kelapa barli1ari disusun maa2 dipintaPan!ang usia bersua kembali$ekian saha!a, salam hormat, 3a Bil4ahit %au2i5 wal#ida*ah 3assalamu laikum3a ahmatullahi 3a Barakatuh.Murid-murid bolehlah bersalam dengan En. Voon mengikut barisan kelas masing-masing.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks