TMKTH4-PPT.docx

Publish in

Documents

40 views

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
TMK
Transcript
  BAHAGIAN A. Kertas soalan ini mengandungi 20  soalan. Jawab semua  soalan. 1.Antara yang berikut yang manakah merupakan ciri-ciri computer peribadi ? i.Harga murah.ii.Saiz yang lebih besar.iii.Diguna oleh ramai pengguna dalam satu masaiv.Berbagai bentuk seperti desktop, laptop dan orkstation.Ai saha!aBi dan iv i, iii dan ivDi, ii, iii dan iv#.$a!ah yang manakah menun!ukkan !enis komputer tablet ? A B%%D&.Apakah yang dimaksudkan dengan komputer ? A'omputer ialah alat elektrik yang berupaya menghasilkan maklumat berdasarkan data yang diterimaB'omputer ialah alat elektrik yang ber(ungsi untuk menerima dan memproses data 'omputer ialah alat elektronik yang berupaya untuk menerima dan menyimpan data saha!aD'omputer ialah alat elektronik yang berupaya menerima, memproses, dan menyimpan data untuk menghasilkan maklumat). D merupakan contoh bagiA*eranti outputB*eranti +nput akera kerasD akera liut. yang selalu digunakan ialah pencetak dan monitor.A*eranti pemprosesB*eranti storan *eranti outputD*eranti input./onitor tugasnya untuk.A*erhiasan di dalam bilik komputer.  B/emaparkan maklumat yang kelihatan di atas skrin. *ermainan pada aktu rehat.DHiasan atas me!a0.Apakah nama system pengendalian di atasAAndroidBindos 2oogle hromeD+nternet 34plorer 5.Berikut merupakan !enis-!enis komputer kecuali Akomputer ribaBkomputer tablet komputer timbulDkomputer benam6.7ungsi papan kekunci sebagai kepada komputer.A/enaip perkataanB/emaparkan ime! /emberi arahanD/erakam ime!.18.9nit sistem *emprosesan berpusat : *9 ; ber(ungsi sebagai  .ABukuB<tak komputer. =angan komputer.D'aki komputer.11.*erkataan komputer dalam bahasa >atin bermaksud????????ApengiraanBpendaraban  pen!umlahanDpenambahan1#./esin basuh adalah se!enis .A'omputer benamB'omputer tangan 'omputer tabletDkomputer atas me!a1&.Bahagian komputer yang mengandungi komponen seperti unit pemprosesan pusat, papan induk, memori, sumber kuasa dan storan dipanggil sebagaiA9nit (ungsiB9nit sistem 9nit maklumatD9nit simpanan1).=iga !enis perisian utama komputer ialah sistem pengendalian, dan program utiliti.Aperisian aplikasiBperisian maklumat perisian penggunaanDperisian penyimpanan1.Apakah yang dimaksudkan dengan 9SB ? A9niversal System BusB9niverse System Bus 9niversal Serial BusD9niverse Serial Bus1.Berdasarkan gambar di atas, pilih padanan yang betul.  LabelNama Bahagian A$*ad SentuhBSBateri =/onitorD9*apan 'ekunci RST URST U  10.*eranti di atas dipanggil .Acakera liutBpemacu kilat cakera optikDcakera keras15.=er!emahan cakera padat   dalam Bahasa +nggeris ialah .A@optical disc@B@hard disc@ @oppy disc@D@compact disc@16.*erkakasan ialah  A/onitorBSpeaker keyboardD *9#8.*erkakasan B ialah  A/onitorBSpeaker keyboardD *9#1.yatakan bahagian computer yang digunakan untuk mendengar lagu yang disimpan dalam komputertanpa mengganggu rakan-rakan yang lain.ApencetakBpembesar suara (on kepalaDmonitor##.Dalam kitaran pemprosesan maklumat dalam sebuah komputer , nyatakan apakah D Perkakasan BPerkakasan APerkakasan CPerkakasan D
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks