Wat was het belangrijkste instrument dat ontdekken van het heelal mogelijk heeft gemaakt?

Publish in

Documents

19 views

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
De grootste enkelvoudige telescoop van dit moment is de Spaanse GranTelescopioCanarias op La Palma. Die lijkt qua ontwerp veel op de twee Keck-telescopen op Hawaii, maar…
Transcript
De grootste enkelvoudige telescoop van dit moment is de Spaanse GranTelescopioCanarias op La Palma. Die lijkt qua ontwerp veel op de twee Keck-telescopen op Hawaii, maar de (gesegmenteerde) spiegel heeft een middellijn van 10,4 meter. - See more at: http://www.allesoversterrenkunde.nl/#!/sterrenkunde/vraag-en-antwoord/_detail/gli/wat-is-de-grootste-telescoop-ter-wereld/ De verrekijker of telescoop is waarschijnlijk uitgevonden in Middelburg. Twee brillenmakers worden vaak genoemd als de uitvinder: Zacharias Janssen en Hans Lipperhey. Wie van deze twee echt de eerste was -- of dat de uitvinding al ouder is -- is nog steeds voer voor discussie door deskundigen, maar feit is dat Lipperhey in 1608 heeft geprobeerd om patent te verkrijgen op de uitvinding, maar dat werd hem geweigerd omdat er intussen al te veel telescoopmakers actief waren. Wat was het belangrijkste instrument dat ontdekken van het heelal mogelijk heeft gemaakt? De grootste 'professionele' telescopen hebben objectiefdiameters van meer dan 10 meter, en kunnen dus theoretisch tot 20 000 keer vergroten. Ibrahim, Oussama, David en Yassin Een redelijke amateurtelescoop met een objectiefdiameter van 100 mm zal dus tot een vergroting van maximaal 200 keer bruikbaar zijn Bronnenkaart Spaanse 1 Artikel 1: Baby foto geeft nu mogelijke verklaring over ontstaan van universum Artikel 2: Wat weten we nu van het heelal dat we tot gisteren nog niet wisten Artikel 3: Waterdamp ontdekt op onverwachte plek heelal Artikel 4: Heelal was vroeg rijk aan koolstof Artikel 5: Verste sterrenstelsel ooit ontdekt toont piepjong heelal Artikel 6: Stuur robots het heelal in naar buitenlands leven Artikel 7: Voyager 1 verlaat naar 36 jaar vliegen als eersten ons zonnestelsel Artikel 8: Heelal opgeslokt Artikel 9: In het heelal wemelt van leven Artikel 10 : Het heelal in ons 7 2 3 10 5 4 8 9 De rode lijn staat symbool voor de Langste keten 6
Related Search
Related Documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks