Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Publish in

Documents

17 views

Please download to get full document.

View again

of 37
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. Kunstconnectie, VOB, VSCD, VNPF, NAPK 28 januari 2014 P.S. Fluit, Stadhouders Advocaten [email protected] programma. Wetsvoorstel WWZ: 33818 Flexibele arbeidsrelaties Wijzigingen ontslagrecht Wijzigingen WW. achtergrond. Aanleiding: sociaal akkoord
Transcript
Wetsvoorstel Werk en Zekerheid Kunstconnectie, VOB, VSCD, VNPF, NAPK 28 januari 2014 P.S. Fluit, Stadhouders Advocaten [email protected] programma
 • Wetsvoorstel WWZ: 33818
 • Flexibele arbeidsrelaties
 • Wijzigingen ontslagrecht
 • Wijzigingen WW
 • achtergrond
 • Aanleiding: sociaal akkoord
 • Belangrijke doelstellingen:
 • Eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar
 • Flexibele arbeidsrelaties
 • Beoogde ingangsdatum: 1 juli 2014
 • Ketenbepaling
 • Proeftijd
 • Concurrentiebeding
 • uitzendarbeid
 • ketenregeling
 • Art. 7:668a BW
 • Keten: numeriek en temporeel (incl eventuele onderbreking)
 • Maximum drie blijft
 • Maximum van 36 naar 24 maanden
 • Tussenpoos verlengd van 3 naar 6 maanden
 • Afwijking per cao beperkt
 • Ketenregeling:Afwijking per cao
 • Bij uitzendbeding
 • Indien ‘intrinsieke aard van de bedrijfsvoering dit vereist’.
 • Mvt, p. 55: bijv bij projectmatige financiering in culturele sector!
 • Afwijking mogelijk tot een maximum van 6x/ 4 jaar
 • Geen afwijking mogelijk t.a.v. tussenpoos
 • proeftijd
 • Verboden bij contracten van maximaal half jaar
 • Sanctie: nietigheid
 • Bij opvolgend contract voor zelfde werkzaamheden proeftijd niet toegestaan
 • Effect van deze wijziging?
 • concurrentiebeding
 • Art. 7:653 BW
 • Schriftelijk en met meerderjarige
 • Nieuw: alleen in overeenkomst onbepaalde tijd
 • Uitzondering: schriftelijke motivering zwaarwegend bedrijfsbelang; zo niet: nietig
 • Onduidelijk wat onder concurrentiebeding wordt verstaan
 • aanzegplicht
 • art. 7:668 BW
 • Een maand voor einde schriftelijk bericht over al dan niet voortzetting
 • Als wg wil voortzetten, dan ook een maand voor einde aangeven onder welke voorwaarden
 • Uitz 1: als contract voor bepaalde tijd niet kalendermatig is bepaald
 • aanzegplicht
 • Uitz. 2: bij contracten ‘korter dan 6 maanden’
 • Sanctie bij vertraging: ‘loon over een maand’
 • Als niet tijd aangezegd/onder welke voorwaarden en na einde wordt (stilzwijgend) doorgewerkt, dan ovk geacht te zijn voortgezet voor zelfde duur maar voor maximaal 1 jaar (7:668 lid 4 BW);
 • overgangsrecht
 • Wijzigingen in ketenregeling, proeftijd en concurrentiebeding niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan voor 1/7/2014
 • Wel voor nieuwe arbeidsovereenkomst waarbij onderbrekingsregeling direct geldt.
 • Aanzegplicht geldt niet voor overeenkomst die voor 1/8/2014 eindigen; daarna wel.
 • Huidige cao-afwijkingen blijven tot expiratie, maar maximaal 1,5 jaar na 1/7/2014.
 • transitievergoeding
 • Na 1 juli 2005:
 • Ook soms bij einde bep tijd : transitievergoeding
 • Als werkgever geen nieuw contact biedt\
 • Voorwaarde: ovk/reeks heeft ‘tenminste 24 maanden’ geduurd.
 • Tellen tussenpozen mee bij telling van die 24 maanden? (wel bij conversievraagstuk)
 • Wijziging ontslagrecht
 • Beoogde inwerkingtreding: 1 juli 2015
 • Nu drie routes (bij onbep. tijd): opzegging, ontbinding en wederzijds goedvinden
 • Dit blijft, maar uitvoering van ontslagtoets wordt afhankelijk van ontslaggrond:
 • Bedrijfseconomisch en langdurige arbeidsongeschiktheid: UWV
 • In persoon gelegen redenen: kantonrechter
 • Schriftelijke toestemming
 • Opzegging mogelijk bij schriftelijke toestemming werknemer
 • 14 dagen bedenktijd en herroeping mogelijk
 • Als geen toestemming: naar Uwv of kantonrechter afhankelijk van ontslaggrond
 • Wat te doen bij combinatie van gronden?
 • Redelijke grond
 • Art. 7:669 lid 1BW: opzegging als redelijke grond en binnen redelijke termijn geen andere passende functie in de rede.
 • Lid 2: gronden: limitatief!
 • A. Verval arbeidsplaats – bedrijfseconomisch
 • B. Langdurig arbeidsongeschikt
 • C. Frequent verzuim met onaanvaardb gevolgen
 • D. Functieongeschiktheid – kennis gesteld – verbeterkans, al dan niet door scholing
 • Redelijke grond
 • E. verwijtbaar handelen werknemer
 • F. Weigeren werk wegens gewetensbezwaar en aanpassing niet mogelijk is
 • G. Verstoring arbeidsrelatie
 • H. andere omstandigheid ogv in redelijkheid voorzetting niet van werkgever verlangd mag worden
 • Geen opzegging nodig
 • Art. 7:671 BW
 • schriftelijke instemming nodig
 • Zo niet: preventieve toets/ontbinding
 • Uitz:
 • Proeftijd
 • OOSV (7:677 BW)
 • UWV-route
 • 7:671a BW:
 • als werknemer geen schriftelijke toestemming geeft, dan moet werkgever toestemming UWV vragen bij (A) bedrijfsecon. ontslag en (B) langdurige arbeidsongeschiktheid
 • Alternatief: door cao aangewezen commissie bij ‘toepasselijke cao of regeling’.
 • Zie nader: 671a lid 3
 • Opzeggen binnen 4 weken! (art. 7:671a lid 6)
 • Bedrijfseconomisch ontslag (A)
 • Geen doorbraak ontslagverbod tijdens ziekte: 670a lid 3 BW
 • Afspiegeling; Afwijking: bijzondere kennis of bekwaamheden (niet nieuw)
 • Nieuw: 10% buiten toepassing bij bovengemiddeld presteren/potentie toekomst
 • Uitz: leeftijdscategorie 15-25 + 55+
 • Afwijking per cao blijft mogelijk, maar dan wel eigen cao-commissie nodig.
 • Langdurige arbeidsongeschiktheid (B)
 • 104 weken arbeidsongeschikt
 • Herstel binnen 26 weken voor bedongen arbeid niet mogelijk
 • Plaatsing in aangepast werk niet mogelijk
 • Toch geen inhoudelijke wijziging beoogd
 • UWV-procedure
 • Uitgangspunt: afhandeltijd: binnen 4 weken!
 • Schriftelijke ronde en bij uitzondering twee rondes
 • Bij intern advies bij langdaoh: langere behandeltijd
 • Na toestemming: binnen 4 weken opzeggen
 • Proceduretijd mag in mindering op opzegtermijn (tot min 1 maand resteert).
 • Kantonrechter (1)
 • Ontbinding (671b BW) als:
 • Ontslagronden c-h ( in persoon gelegen)
 • UWV toestemming heeft geweigerd (a en b)
 • Bepaalde tijd zonder tussentijds opzegbeding
 • Kantonrechter (2)
 • Bij grond a en b hanteert kantonrechter zelfde voorwaarden als UWV
 • Hoger beroep en cassatie daarna mogelijk
 • Kan gaan over herstel dienstverband (682 lid 1) en vergoeding
 • Procedure heeft geen schorsende werking
 • Kantonrechter (3)
 • Bij geschil over herstel dienstverband of recht of hoogte vergoeding: binnen 2 maanden na einde aovk
 • Geschil over transitievergoeding binnen 3 maanden
 • Dit zijn vervaltermijnen!
 • transitievergoeding
 • Art.
 • 7:673 BW:
 • Bij opzegging door werkgever
 • Ontbinding op verzoek van werkgever
 • Na einde van rechtswege op initiatief wgals overeenkomst tenminste 24 maanden heeft geduurd
 • Transitievergoeding (2)
 • Als overeenkomst k agvernstig verwijtbaar handelen a. door werknemer is opgezegd b. of op verzoek werknemer is ontbonden; of c. na einde van rechtswege niet is voortgezet op initiatief van werknemer
 • hoogte
 • Eerste 10 dienstjaren: 1/3 maandsalaris per dienstjaar
 • Na 10e dienstjaar: half maandsalaris per dienstjaar
 • Maximering € 75.000 of bedrag gelijk aan jaarsalaris als dat hoger is dan € 75.000
 • Hoogte transitie
 • Uitz voor oudere wns: tot 1 januari 2020
 • Eis: ten minste 10 jaar in dienst
 • Jaren na 50e jaar: een maand per dienstjaar
 • Uitz (op uitz): kleinere werkgevers
 • Hoogte transitievergoeding
 • Daarop in mindering gebracht kunnen worden:
 • Kosten outplacement en scholing
 • Langere loondoorbetaling (vrijstelling)
 • Re-integratiekosten
 • nadere regeling: amvb
 • Afwijking transitievergoeding
 • Slechts financiële situatie werkgever: betalingsregeling
 • Afwijking per cao: voorwaarde: daarin gelijkwaardige voorziening
 • Geen vergoeding bij bereiken pensioen
 • Additionele vergoeding
 • Muizengaatje?
 • Bij ernstig verwijtbaar handelen en nalaten
 • Voorbeelden (p. 73 MvT):
 • Verstoring door seksuele intimidatie
 • Discriminatie
 • Grovelijk schenden re-integratieplicht
 • Valse grond voor ontslag
 • Arbeidsongeschikt door onvoldoende arbozorg
 • Wijzigingen WW
 • duur
 • opbouw
 • Reparatie per cao
 • Passende arbeid
 • inkomstenverrekening
 • Beoogde invoering
 • Inkomstenverrekening en aanscherping passende arbeid: per 1 juli 2015
 • Afbouw duur WW: vanaf 1 januari 2016 door maximale duur met één maand per kwartaal terug te brengen, zodat medio 2019 maximering voltooid is.
 • Binnen grenzen maximum worden opgebouwde rechten gerespecteerd
 • maximering
 • Argumenten:
 • Internationaal uit de pas
 • 24 mnd voldoende voor meeste mensen om periode tussen 2 banen te overbruggen (in 2009 61% binnen 12 mnd andere baan).
 • cao-aanvulling
 • Sociale partners kunnen via cao-afspraken zorgen ‘voor privaat gefinancierde aanvullingen op de WW, waardoor de opbouw en duur gelijk blijven aan de huidige situatie’ (Mvt, p. 91)
 • Gewijzigde opbouw
 • 1e 10 jaar huidige opbouw gehandhaafd.
 • Daarna: elk jaar arbeidsverleden leidt tot halve maand uitkering
 • Arbeidsverleden tot 1/1/2016 gerespecteerd.
 • rekenvoorbeelden
 • Passende arbeid en inkomensverrekening
 • Na 6 maanden alle arbeid passend
 • Eerste 6 maanden mag je zoeken op eigen niveau
 • Inkomstenverrekening vanaf dag 1 aan de orde om werk tegen lager loon direct te stimuleren
 • Verrekening per kalendermaand
 • Related Search
  Related Documents
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks