19162129-Modul-P-P-Geografi-STPM-Tema-4-Globalisasi-Dan-Kerjasama-Ekonomi.doc

Publish in

Documents

111 views

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Modul P&P 942/2 Tema 4 – Globalisasi Ekonomi TEMA 4: GLOBALISASI EKONOMI DAN KERJASAMA SERANTAU KONSEP 1. Globalisasi ekonomi - saling kebergantungan antara Negara pada bahan, modal, buruh, pasaran dan teknologi dalam proses pengeluaran. 2. Konsep saling kebergantungan antara kawasan merujuk kepada hubungan antara Negara/kawasan untuk keperluan ekonomi 3. Aspek –aspek saling kebergantungan: (a) Pelaburan – proses menanam modal dalam aktiviti ekonomi. -diperoleh drp kera
Transcript
  Modul P&P 942/2 Tema 4 – Globalisasi Ekonomi TEMA 4: GLOBALISASI EKONOMI DAN KERJASAMA SERANTAU KONSEP 1. Globalisasi ekonomi - saling kebergantungan antara Negara pada bahan, modal, buruh, pasaran dan teknologi dalam proses pengeluaran.2. Konsep saling kebergantungan antara kawasan merujuk kepada hubungan antara Negara/kawasan untuk keperluan ekonomi3. Aspek aspek saling kebergantungan! a# $elaburan  proses menanam modal dalam akti%iti ekonomi. -diperoleh drp kerajaan dan swasta - pelaburan dr segi &i'ikal,so(ial, ekonomi - e)ploitasi sumber  petroleum, hutan, perkilangan ,perkhidmatan b# *eknologi - alat, teknik, mesin, bahan, pengeluaran atau proses dan sumber tenaga untuk mendapatkerja lebih mudah dan produkti&.- boleh membantu manusia mendalami dan memperluas penguasaan tentang alam sekitar untuk meningkatkan tara& hidup- perpindahan teknologi -----pelaburan terus asing ----- import barangan modal ----- perjanjian , pelesenan, usahasama, khidmat teknikal, pengurusan +ran(ais ----- penelidikan bersama , latihan, persidangan teknikal, pameran teknologi terkiniKesan positi&  - engubah tradisi akti%iti ekonomi Negara membangun - mengangkat martabat Negara ke era perindustrian , iaitu suatu era baru - meningkatkan eksport - menambah peluang pekerjaan - meningkat akti%iti perkhidmatan - menggalakkan pertumbuhan ekonomi (# pengeluaran - globalisasi membolehkan industr berpindah dari lokasi asal Negara maju# ke lokasi baru negara sedang membangun.# -  Negara maju  kos buruh tinggi  Negara sedang membangun  kos buruh rendah, kos pengeluaran rendah. - alam Negara- akti%iti pengeluaran dari andar ke luar andar,dari andar besar keandar ke(il, dari wilaah$usat ke wilaah pinggir  d# pasaran- Negara penduduk ramai dan kuasa beli tinggi - di Asia *enggara, pengenalan A+*A membolehkan barangan sesama Negara A0AN memasuki pasaran Negara-negara A0AN dengan mudah dan telus. NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010  Modul P&P 942/2 Tema 4 – Globalisasi Ekonomi e# bekalan buruh- kekurangan buruh dalam sesebuah Negara dan kawasan boleh ditampung oleh Negara lain ang berlebihan tenaga buruh.- th! se(tor perladangan dan pembinaan  ndonesia, angladesh,anmar. Menjelaskan sebab perluna kerjasa!a an ara ka#asan: a#Ke(ekapan ekonomielalui perjanjian keutamaan dagangan , tari&& khas, bebas (ukai barangan tertentu ,hapus sekatan dagangan, hapus (ukai dua kali. b#aa saingengelakkan persaingan antara negara. Negara-negara di dunia berlumba-lumbamanghasilkan barangan serta perkhidmatan terbaik untuk dipasarkan di peringkat global. Negara erjaa mengurangkan kos pengeluaran barangan akan berjaa dalam pengeluaran ini.  (# $engkhususan arangan berkualiti dan berharga rendah akan dihasilkan oleh Negara ang bersaing. Negara tersebut akan menghasilkan pengkhususan untuk mengelakkan persaingan. (#$enertaan dalam ekonomi duniaenertai perdagangan antarabangsa import 4 eksport# tanpa tari&&, dan kuota, tanpa banak sekatan , tak (ampurtangan , 56$+AN. Me!b$n%an&kan kesan &l'bal$sas$ ek'n'!$ er(a)ap Ne&ara .K0AN $60*+ a#$erdagangan bebaseningkatkan perdagangan melalui perjanjian keutamaan dagangan,tari&& khas ,bebas(ukai barangan itu, hapus sekatan dagangan, hapus (ukai dua kali. b#$erluasan pasaran Negara penduduk ramai dan kuasa beli tinggi (# $emindahan teknologi Kepakaran,7 4  , ino%asi baru  pelbagai bidang *, industr d#Aliran buruh$engaliran buruh dari Negara penduduk ramai ndonesia, angladesh,anmar#,murah, mahir , (ekap. e#enggalakkan persaingan Negara-negara di dunia berlumba-lumba menghasilkan barangan serta perkhidmatanterbaik untuk dipasarkan di peringkat global. &#$eningkatan kualiti produk arangan berkualiti dan berharga rendah akan menang dalam pasaran global. Kualiti produk dapat dipertingkatkan melalui penelidikan dan pembangunan produk,teknologi dan proses pengeluaran. NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010  Modul P&P 942/2 Tema 4 – Globalisasi Ekonomi K0AN NGA*+ a#$enguasaan ekonomi Negara oleh sarikat multinasional N# boleh mengatasikuasa sesebuah Negara terutama bergantung kepada pelabur asing. b#An(aman kepada barangan ,perkhidmatan dan budaa tempatan- barangan ang bebas diimport oleh negara membangun. (#An(aman kepada pengusaha ke(il dan sederhana tempatan an(aman luar  sarikatmultinasional dan import ang banak. arangan K0 sukar bersaing. d#Kesukaran untuk mengawal aliran modal asing  keluar masuk modal negaramembangun men(ari dan menggalakkan kemasukan modal asing  untuk memper(epatkan proses pembangunan ekonomi e#$enghakisan kedaulatan Negara  negara ang tidak stabil dari segi ekonomi, so(ialdan politik, udah dikuasai oleh kuasa-kuasa barat. KERJASAMA SERANTAUA * Per ubu(an Ne&ara+ne&ara As$a Ten&&ara ,ASEAN- - alasia, ndonesia,runei,+ilipina,*hailand,Kemboja, 8ietnam, 0ingapura, 9aos,anmar.1.*ujuan -memajukan ekonomi, so(ial dan budaa-meningkatkan kerjasama antara Negara anggota  meningkatkan tara& hidup-keamanan dan kestabilan politik -memberikan kerjasama  bantuan latihan dan penelidikan2.Kerjasama ekonomi-melalui sstem pasaran bebas, bantu membantu sesama sendiri untuk memajukanekonomi , mengurangkan kon&lik dalaman, dialog dengan Negara-negara maju,mengadakan projek perindustrian A0AN, kerjasama A0AN menakinkan pelabur asing, konsep A0AN memakmurkan jiran.3.Kerjasama $olitik -asar A0AN  berke(uali-:alan penelesaian dengan rundingan. tolak (ara ketenteraan#;.Kerjasama so(ial dan budaa-pertukaran ran(angan kebudaaan-pertukaran ran(angan *8 dan radio-pertukaran lagu-lagu dan mu'ik. B * A.TA , Ka#asan Per)a&an&an Bebas ASEAN- - $asaran 0erantau ersepadu apabila hamper kesemua (ukai dan tari&& bagi baranganang diniagakan diturunkan kepada tahap minimum atau dihapuskan sepenuhna. - 6bjekti& A+*A  membentuk satu pasaran besar untuk menarik pelabur asing. NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010  Modul P&P 942/2 Tema 4 – Globalisasi Ekonomi /* Kerjasa!a Ek'n'!$ As$a Pas$0$k ,APE/-* - merupakan &orum untuk memudahkan pertumbuhan ekonomi , kerjasama ,perdagangan dan pelaburan di rantau Asia $asi&ik  dialog terbuka, menghormati, tidak terikat.*ujuan!eningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemakmuran dan mengeratkan harmoniatlamat!ewujudkan pertumbuhan ekonomi, kemakmuran dan mengeratkan komuniti. D* Perun)$n&an Ek'n'!$ As$a T$!ur ,EAE/- atlamat!-meningkatkan kerjasama politik, mempromosi ,mengawal perdagangan bebas,mempertingkatkan perse&ahaman serantau dan meumbang kepada sstem perdagangan pelbagai hala.-Anggota  A0AN <, hina, :epun, 7epublik Korea. E* Kesa uan Er'pa( ,EU- - $erdagangan dan kerjasama antara Negara ropah .* Perjanj$an Ka#asan Per)a&an&an Bebas A!er$ka U ara ,NA.TA-* -Anggota  Kanada, Amerika 0arikat dan e)i(o. KEPENTINGAN DAN MASALA1 , u!puan kepa)a ASEAN2 APE/2 EAE/- A#embin(angkan kepentingan pakatan ekonomi serantau!1.engurangkan kesan negati%e globalisasi ekonomi dunia2.$asaran bersama3.eningkatkan daa saing serantau;.enjaga kepentingan bersama serantau=.Keperluan guna tenaga buruh #embin(angkan isu dan masalah dalam kerjasama ekonomi serantau1.$erbe'aan ekonomi antara Negara anggota2.Kon&lik politik wilaah dalam Negara anggota3.Keupaaan melaksanakan projek kerjasama serantau ;.$ersaingan antara kepentingan Negara dengan kepentingan serantau=.$en(emaran rentas sempadan>.Keselamatan serantau<. KEMA1IRAN AMALI -mempersembahkan data ekonomi dalam bentuk jadual ,gambarajah,dan peta.- data ekonomi  perdagangan, pelaburan, buruh dan teknologi-menta&sir dan menganalisis data. NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks