27 Nisan 2005

Publish in

Documents

8 views

Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
TBB MAKRO EKONOMİ ALT ÇALIŞMA GRUBU. 27 Nisan 2005. T ahvil ve Bono Piyasası İkinci El Faiz Oranları *. * İkinci el piyasada en çok işlem gören kağıdın faiz oranı. Kurların Gelişimi TCMB USD ve EURO Satış Kurları. ABD Faiz Oranları. (yüzde). Kişi Başına GSYİH ve GSYİH (ABD Doları).
Transcript
TBB MAKRO EKONOMİ ALT ÇALIŞMA GRUBU27 Nisan 2005Tahvil ve Bono Piyasası İkinci El Faiz Oranları* * İkinci el piyasada en çok işlem gören kağıdın faiz oranı.Kurların GelişimiTCMB USD ve EURO Satış KurlarıABD Faiz Oranları(yüzde)Kişi Başına GSYİH ve GSYİH(ABD Doları)GDP (USD billion)Per capita GDP48324187Büyüme Hızları (Üç aylık, %)Özel Sektör Yatırım Harcamaları**Reel, mevsimsellikten arındırılmış, 1987Q1=100Özel Sektör Tüketim Malı Harcamaları**Reel, mevsimsellikten arındırılmış, 1987Q1=100Sanayi Üretimi** Mevsimsellikten arındırılmış.İthalde Alınan KDV Gelirleri(Milyon dolar)Otomobil Üretimi ve Tüketimi(Aylık, Adet)Tüketici Kredileri (Reel, 2003:01=100)Tekstil Sektöründe Üretim**Bir yıl önce aynı aya göre % değişimBeyaz Eşya Üretimi ve Tüketimi(Aylık, Adet)Üretkenlik Endeksi(Üç aylık,1997=100)**Özel sektör imalat sanayiindeBirim İşgücü Maliyeti Endeksi (Döviz sepeti bazında, 1997=100)**Özel sektör imalat sanayiindeYıllık TÜFE Enflasyon Oranları (%)7.946.94Petrol Fiyatları(Brent, USD/varil)53.1 $Ham Petrol ve Toptan Eşya Fiyatları(Oca-2002:100, ABD doları cinsinden)Yıllık Enflasyon Oranları (TÜFE, %)%20’lük hedef%12’lik hedef%8’lik hedefAylık İhracat ve İthalat(Milyar ABD Doları)Dış Ticaret (milyon ABD Doları)Ödemeler Dengesi GelişmeleriCari İşlemler Dengesi/GSYİH (%)Konsolide Bütçe (milyon YTL)Faiz Harcamaları ve Bütçe Açığı (GSYİH’ya Oran Olarak, %)%Toplam Kamu Borcu /GSYİH (%)Hazine Borçlanmalarında Reel Faiz** Reel faiz hesaplamalarında TÜFE kullanılmıştır. Vadesi Nisan 2005’ten sonra dolan kağıtlar için reel faiz YKB Ekonomik Araştırmalar Yönetiminin enflasyon tahminleri ile hesaplanmıştır.Önümüzdeki Dönemde Riskler
 • AB ile ilişkiler
 • İç politik gelişmeler
 • IMF ile ilişkiler - yapısal reformlar
 • TL’nin değerlenmesi
 • İç talep büyümesi- cari işlemler dengesi
 • Yüksek işsizlik oranı
 • Yüksek kamu borcu ve reel faizler
 • Dış konjonktür (FED faizleri, petrol fiyatları, savaş)
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks