kontrak latihan murid TMK Tahun 6 2017.docx

Publish in

Documents

285 views

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Kontrak Latihan Murid 2017 (TMK Tahun 6) LAMPIRAN G BORANG KONTRAK LATIHAN MURID NAMA GURU : SALIZA BINTI SHAMSUDDIN MATA PELAJARAN : TEKNOLOGI MAKLUMAT KOMUNIKASI DARJAH/ TAHUN : 6 PERDANA/6 SATRIA BIL SET LATIHAN MINGGU TA
Transcript
  Kontrak Latihan Murid 2017 (TMK Tahun 6) LAMPIRAN G   1 |   Oleh:Saliza binti Shamsuddin    BORANG KONTRAK LATIHAN MURID NAMA GURU : SALIZA BINTI SHAMSUDDIN MATA PELAJARAN : TEKNOLOGI MAKLUMAT KOMUNIKASI DARJAH/ TAHUN : 6 PERDANA/6 SATRIA MINGGU TAJUK BIL SET LATIHAN OBJEKTIF STRUKTUR LAIN-LAIN (NYATAKAN) 1  –  2 1.0 Memahami Pengaturcaraan 1.1 Menyatakan kegunaan atur cara komputer dalam perkakasan harian. 1.2 Membuat perkaitan antara langkah-langkah aktiviti harian dengan satu set arahan dalam atur cara komputer. 1.3 Menulis satu set arahan yang mengambarkan aktiviti harian. 1.4 Menulis satu set arahan bagi satu peralatan digital dalam melakukan tugasan. 1.5 Membina arahan-arahan tambahan dalam atur cara bagi menambah fungsi sesuatu peralatan digital. 1 1 1 1 1 3  –  4   2.0 Menggunakan Algoritma Melalui Pseudokod Dan Carta Alir 2.1 Mengenal algoritma, pseudokod dan carta alir. 2.2 Menerangkan makna simbol (mula dan tamat, proses, pilihan, aliran) dalam carta alir. 2.3 Membuat perkaitan algoritma, pseudokod dan carta alir dalam aktiviti harian. 2.4 Membezakan aliran secara urutan dan pilihan tunggal bagi algoritma, pseudokod dan carta alir.   Membezakan aliran secara urutan dan pilihan tunggal bagi algoritma.   Membezakan aliran secara urutan dan pilihan tunggal bagi pseudokod .   Membezakan aliran secara urutan dan pilihan tunggal bagi carta alir. 2.5 Menulis algoritma berdasarkan situasi secara urutan dan pilihan tunggal. 2.6 Memisahkan pseudokod kompleks kepada psuedo kod secara urutan dan pseudokod secara pilihan tunggal. 1 1 1 1 1 1 1 1  Kontrak Latihan Murid 2017 (TMK Tahun 6) LAMPIRAN G   2 |   Oleh:Saliza binti Shamsuddin    2.7 Menggabungkan carta alir urutan dan carta alir pilihan tunggal secara logik. 2.8 Menyediakan algoritma, pseudokod dan carta alir dalam menyelesaikan satu masalah yang diberi. 1 1 5  –  19   3.0 Mengatur cara dan Menguji 3.1 Mengenal pasti fitur-fitur pada antara muka perisian pengaturcaraan. 3.2 Menggunakan fitur-fitur untuk menggerakkan objek, memasukkan dialog, bunyi dan objek baharu dalam perisian pengaturcaraan. 3.3 Menghasilkan atur cara secara urutan menggunakan fitur-fitur yang sesuai untuk sesuatu objek: 3.3.1 melakukan pergerakan dari kedudukan  A ke kedudukan B dan berpatah balik ke kedudukan A dengan kadar kelajuan berbeza. 3.3.2 memaparkan dialog yang sesuai. 3.3.3 mengeluarkan bunyi yang sesuai. 3.4 Menghasilkan atur cara secara pilihan tunggal menggunakan fitur-fitur yang sesuai untuk sesuatu objek: 3.4.1 melakukan pergerakan secara rawak. 3.4.2 memaparkan dialog dan mengeluarkan bunyi yang sesuai apabila bersentuh dengan objek lain. 3.5 Menjalankan dan membaiki ralat sekiranya ada pada atur cara yang dihasilkan. 1 1 1 1 1 20 - 21   4.0 Menghasilkan Projek Pengaturcaraan   4.1 Membina satu projek pengaturcaraan yang menarik dan kreatif melibatkan fitur dan objek yang dipelajari. Fitur yang digunakan mestilah bersesuaian dengan objek dalam atur cara dengan menggunakan arahan urutan dan pilihan berdasarkan langkah-langkah: 4.1.1 Memahami situasi. 4.1.2 Menghasilkan algoritma, pseudokod dan carta alir. 4.1.3 Mengekod atur cara. 4.1.4 Menguji. 4.1.5 Mendokumentasi.  1
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks