Reconciliation Framework

Publish in

Documents

7 views

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
A Framework for Anti-Racism and Racial Reconciliation Training in the Episcopal Church
Tags
Transcript
    @ B[@OMYH[A BH[ @DUF-[@GFWO @DE [@GF@N [MGHDGFNF@UFHD U[@FDFDI FD ULM MSFWGHS@N GL][GL   Srheugme ky Emgmokmr 06, ;309   ; Surphsm   Ulm hvmr`nn o`de`tm hb tlm Mpfsghp`n Glurgl Mxmgutfvm Ghoofttmm hd @dtf-[`gfso, wlfgl w`s rm`bbfrome ky Imdmr`n Ghdvmdtfhd rmshnutfhd ;30=-@300, fs „… iufefdi `de ohdfthrfdi tlm Glurgl‖s whra fd rmsphdsm th Imdmr`n Ghdvmdtfhd rmshnutfhds efrmgtme `t mnfofd`tfdi tlm sfd hb r`gfso brho tlm nfbm hb tlm Glurgl …‟ Hdm p`rt hb tl`t o`de`tm fs th grm`tm ` prhgmss bhr gmrtfbyfdi tl`t tr`fdfdi hd `dtf-r`gfso l`s kmmd ghopnmtme fd rmsphdsm th G`dhd @rtfgnm FFF.2.=(i) Ur`fdfdi `de Imdmr`n Ghdvmdtfhd rmshnutfhd ;333-K356 (;30;-@0;9 `bbfro`tfhd) [mqufrm @dtf-[`gfso Ur`fdfdi. Ulm purphsm hb tlfs ehguomdt fs th embfdm ` br`omwhra bhr `dtf-r`gfso `de r`gf`n rmghdgfnf`tfhd tr`fdfdi. Ulm mxpmgt`tfhd fs tl`t tlfs br`omwhra wfnn km usme ky tlhsm wlh grm`tm `dtf-r`gfso tr`fdfdi `de tl`t ft wfnn km usme `s tlm grftmrf` bhr tlm gmrtfbfg`tfhd prhgmss o`de`tme ky tlm Glurgl  ‗ `de smttfdi tlm st`de`re bhr g`p`kfnftfms wm bmmn pmhpnm slhune l`vm th eh tlfs whra hd kml`nb hb tlm Glurgl. @gadhwnmeimomdts   Ulfs ehguomdt l`s kmmd prheugme k`sme hd tlm mxpmrfmdgms fd emnfvmrfdi `dtf-r`gfso tr`fdfdi hb o`dy pmhpnm. Ulm k`sfs bhr tlfs ehguomdt ghoms brho tlm Mpfsghp`n Glurgl Mxmgutfvm Ghudgfn hd @dtf-[`gfso bhr tlm ;302-;30< trfmddfuo: [mv. J`krfmn K`nnmdtfdm, [mv. Gfdey D`wrhgaf (Rfgm-Gl`fro`d), [mv. S`trfgf` Wtm`i`nn, Os. G`rn` Kurds, [mv. Mofnfh O`rtfd Buomrh, Er. D`vft` J`oms, Os. Lmfef Afo, Or. J`oms U. OgAfo, Jr., Os.  @ymsl` Outhpm-Jhldshd, [mv. Ufohtly Wm`o`ds, [mv. Er. @dimn` Wlmplmre, [t. [mv. Srfdgm Wfdil, `de Rmd. S`un Wdmvm. Wpmgf`n tl`das ih th [mv. Er. Mrfg N`w, Os. Nmn`de` Nmm, [mv. A`rmd Ohdt`idh, Nugy S. Dfglhns, [ve`. Mo` [hs`rh-Dhre`no, `de G`dhd Wtmpl`dfm Wpmnnmrs bhr tlmfr ghdtrfkutfhds. J`oms U. OgAfo, Jr. Srfdgfp`n @utlhr MGG@[ Gl`fro`d   7 U`knm hb Ghdtmdts ............................................................................................................ 0   @ B[@OMYH[A BH[ @DUF-[@GFWO @DE [@GF@N [MGHDGFNF@UFHD U[@FDFDI FD ULM MSFWGHS@N GL][GL ................................................................... 0   Surphsm ................................................................................................................................ ;   @gadhwnmeimomdts ............................................................................................................. ;   F Fdtrheugtfhd ...................................................................................................................... 2   FF K`gairhude ..................................................................................................................... 2   FFF Amy Ghophdmdts `de Ghdgmpts ..................................................................................... 9   FFF.0 Wmtup bhr Wuggmss .................................................................................................... 9   FFF.0.0 Nm`rdfdi Hkjmgtfvms ......................................................................................... 9   FFF.0.; [mspmgtbun Ghooudfg`tfhd Iufemnfdms ........................................................... 9   FFF.0.7 [mn`tfhdslfp kmtwmmd Amy Ghophdmdts .......................................................... 9   FFF.; Lfsthrfg`n Ghophdmdts............................................................................................ <   FFF.;.0 Lfsthry hb [`gfso fd tlm Mpfsghp`n Glurgl ..................................................... 6   FFF.;.; G`dhdfg`n [mqufrmomdts bhr @dtf-r`gfso Ur`fdfdi.......................................... 6   FFF.;.7 „Ulm Glurgl‖s Ghdtmophr`ry [msphdsm th [`gfso‟  ....................................... 6   FFF.;.5 S`sthr`n Nmttmrs Yrfttmd Ky tlm Lhusm hb Kfslhps ........................................ 03   FFF.;.= „Kmghofdi Kmnhvme Ghooudfty‟  ................................................................. 03   FFF.7 Efe`gtfg`n Ghophdmdts ......................................................................................... 0;   FFF.7.0 Ulm Mpfsghp`n Glurgl K`ptfso`n Ghvmd`dt .................................................. 0;   FFF.7.; Mssmdtf`n Ghdgmpts ......................................................................................... 0;   FFF.7.7 Umdmts hb [`gf`n [mghdgfnf`tfhd ..................................................................... 0<   FFF.7.5 Fdtmrsmgtfhd`nfty Sme`ihiy ............................................................................. 0<   FFF.7.= Ulm Ehgtrfdm hb Efsghvmry............................................................................. 06   FFF.7.2 Kmghofdi Gh-ghdspfr`thrs ............................................................................. 06   FFF.5 @gtfvfty Ghophdmdts ............................................................................................ ;3   FFF.5.0 Sr`ymr, [mbnmgtfhd, `de Ghdbmssfhd ................................................................ ;3   FFF.5.; Grm`tfdi „W`bm Wp`gms‟  .................................................................................. ;3   FFF.5.7 Nm`rdfdi Glmgas ............................................................................................ ;0   FFF.5.5 Gusthofzme @gtfvftfms .................................................................................... ;0   FFF.5.= Dmxt Wtmps ...................................................................................................... ;0   FR Gurrfgunuo [ukrfg ....................................................................................................... ;;   FR.0 Ur`fdfdi Nmvmns ..................................................................................................... ;;     5 FR.; Ghdgmpts `de Nmvmns ............................................................................................. ;7   R Wuoo`ry ....................................................................................................................... ;=   RF [mshurgms ..................................................................................................................... ;=   RF.0 Ulm Mpfsghp`n Glurgl‖s (UMG) Mxmgutfvm Ghudgfn Ghoofttmm hd @dtf -[`gfso (MGG@[)....................................................................................................................... ;2   RF.; Gurrmdt Srmsfefdi Kfslhp‖s Wt`bb Omok mrs Bhgusme hd [`gf`n [mghdgfnf`tfhd `de Justfgm ............................................................................................................................ ;2   RF.7 UMG [mshurgms bhr [`gf`n [mghdgfnf`tfhd `de Justfgm ......................................... ;2   Bhhtdhtms ........................................................................................................................... ;9  
Related Search

Previous Document

ETIKA

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x