sejarah linguistik

Publish in

Documents

12 views

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
1.0 Pendahuluan Dalam berbagai kamus umum, linguistik didefinisikan sebagai ‘ilmu bahasa’ atau ‘pembelajaran ilmiah mengenai bahasa’ (Matthews 1997). Sejarah perkembangan ilmu linguistik telah bermula pada tahun 500 SM hinggalah ke hari ini. Sejarah pengkajian ilmu linguistik bermula pada zaman Yunani, zaman Iskandariah, zaman Rom, zaman pertengahan, zaman peralihan (Renaissance), zaman Arab, zaman India, zaman linguistik perbandingan dan zaman linguistik moden. Berdasarkan catatan awal sejarah
Transcript
  1.0   Pendahuluan Dalam berbagai kamus umum, linguistik didefinisikan s ebagai ‘ilmu bahasa’ atau‘ pembelajaran ilmiah mengenai bahasa’ (Matthews 1997) . Sejarah perkembangan ilmulinguistik telah bermula pada tahun 500 SM hinggalah ke hari ini. Sejarah pengkajianilmu linguistik bermula pada zaman Yunani, zaman Iskandariah, zaman Rom, zamanpertengahan, zaman peralihan (Renaissance), zaman Arab, zaman India, zamanlinguistik perbandingan dan zaman linguistik moden.Berdasarkan catatan awal sejarah ilmu linguistik, kajian tentang bahasa telah berlakuseawal 800 tahun sebelum masihi yang berlaku di India. Walau bagaimanapun titik permulaan kajian ilmu linguistik dipercayai berlaku pada zaman Yunani. Hal ini adakaitannya dengan penemuan kegiatan kajian orang-orang India yang didasarkan kepadahasil kajian Panini telah diwartakan pada abad ke-17. Kehebatan orang Yunani dalamkajian bahasa adalah berdasarkan bukti dalam bentuk catatan yang dikaji pada zamanlinguistik yang bermula di Eropah.  2.0   Perbincangan dan Huraian.   2.1 Sejarah Linguistik Peringkat Awal.   2.1.1 Zaman India  Di India pada tahun 400 SM Panini seorang sarjana Hindu membuat bukudengan judul Adtdyasi iaitu deskripsi lengkap bahasa Sansekerta yang pertama kaliada. Oleh sebab itu Leonard Bloomfield, tokoh linguistik struktural Amerikamenyebut Panini sebagai One of The Greatest Monuments of The HumanIntelligence. Selain daripada itu, teks yang digunakan untuk mengkaji linguistik ialah teks Veda . Daripada segi linguistik, teks Veda dapat dikelaskan kepada enamstrata kronologi iaitu:1.   Rigveda :Rigvedaialah teks Veda yang paling kuno yang masih dalam keadaanbaik. Teks ini mengekalkan banyak unsurIndo-Iranyang umum, baik daripadasegi bahasa mahupun daripada segi kandungan, yang tidak wujud dalam mana-mana satu teks Veda yang lain. Penulisannya harus menelan masa beberapaabad dan, selain daripada buku-buku yang terbaharu (bahagian pertama dalamJilid 1 dan kesemua bahagian dalam Jilid 10), harus siap menjelang1000 SM. Daripada segi arkeologi, Zaman Rigveda bertepatan dengan Budaya KuburGandhara, iaitu budaya  Pusara H   diPunjabserta  budaya Tembikar WarnaOker   (OCP) yang lebih jauh di sebelah timur. Bagaimanapun, tidak terdapatsebarang bukti arkeologi atau bukti linguistik yang diterima secara meluastentang kesinambungan budaya ini dengantamadun Lembah Indus. 2.   Bahasa Mantera : Zaman ini merangkumi kedua-duamanteradanbahasaprosaAtharvaveda(Paippalada dan Shaunakiya),KhilaniRigveda, danSamavedaSamhita (yang mengandungi sekitar 75 mantera yang tidak terdapat dalam Rigveda), serta juga manteraYajurveda.Banyak teks ini berasal  sebahagian besarnya daripada Rigveda tetapi telah mengalami setakatperubahan, baik kerana perubahan linguistik mahupun kerana pentafsiransemula. Perubahan ketara termasuk perubahan vishva , semua , oleh sarva , danpenyebaran dasar kata kerja kuru- (untuk  krno- Rigveda). Zaman ini merupakanzaman awalZaman Besidi barat laut India yang bertepatan dengan budayaBarang-barang Hitam dan Merah (BRW) dan kerajaanKuruyang wujud darikira-kiraabad ke-10 SM. 3.   Prosa Samhita : Zaman ini menandakan permulaan pengumpulan danpengkodifikasian daftar karya Veda. Suatu perubahan linguistik yang pentingialah kehilangan sepenuhnyainjunktif.Bahagian Brahmana ('ulasan' bagimantera dan ritual) di dalam teksYajurvedaHitam (MS, KS, TS) tergolongdalam zaman ini. Daripada segi arkeologi, budaya   Barang-barang Kelabu Berlukis  ( PGW) yang berlangsung dari kira-kira900 SMbertepatan dengan peralihan pusat politik dari kawasan Kuru ke kawasanPanchaladiLembah Ganges. 4.   Prosa Brahmana : TeksBrahmanayang asli dalam empat buah Veda berasaldari zaman ini, bersama-sama dengan teksAranyaka,tek sUpanishadyang tertua (BAU,Chu,Jub)dan teksShrautasutrayang tertua(BSS,VadhSS). 5.   Bahasa Sutra : Zaman ini merupakaan lapisan terakhir Sanskrit Veda yangberlangsung sehingga kira-kira500 SM,dan terdiri sebahagian besarnyadaripada Sutra  Śrauta  dan SutraGrhya,serta juga sesetengah teksUpanishad(misalnyaKathu,danMaitrU). Kesemua itu, kecuali lima buah prosa Upanishad, merupakan teks pasca-agama Buddha. [1] Videha(N. Bihar)sebagai pusat politik ketiga diasaskan pada zaman ini.  6.   Epik dan Sanskrit Pāṇinian : Bahasa yang digunakan dalamepik Mahabharatadan epik Ramayana,serta juga bahasa Sanskrit Klasik yang diperihalkan oleh  Pāṇini  dianggap sebagai pasca-Veda dan wujud selepas500SM.Daripada segi arkeologi, penyebaran   Barang-barang Hitam Berkilat Utara  (NBP) yang begitu pantas ke seluruh India utara bertepatan denganzaman ini. TeksVedantaterawal,Gautama Buddha,dan dialek PrakritPaliyang digunakan dalam kitab agama Buddha tergolong dalam zaman ini.Rekod sejarah bermula hanya selepas akhirnya zaman Veda tetapi masih jarangditemui pada seluruh Zaman Pertengahan India. Keakhiran India Veda itu ditandakanoleh perubahan linguistik, budaya, dan politik. TatabahasaPa ṇini  pula menandakanpuncak terakhir dalam pengkodifikasian teks Sutra. Pada waktu yang sama, SanskritKlasik bermula. SeranganDarius Ike atas Lembah Indus pada awalabad ke-6 SMmenandakan permulaan pengaruh luar yang berterusan dan mempengaruhikerajaan-kerajaanIndo-Yunani.Gelombang baharu penghijarahan kasta Ahira dariEmpayar Kushan bermula sejak 150 SMdan akhirnya,kesultanan Islamdiasaskan. Sumber sejarah geografi India pasca-Veda yang paling penting adalah daripadaArrian, ahli sejarah Yunaniabad ke-2,yang menulis berdasarkan laporanMegasthenes,duta kePatnapada zamanEmpayar Maurya.  2.1.2 Zaman Yunani Dalam sejarah ilmu linguistik, golongan pertama yang bergiat dalam bidangpengkajian bahasa ialah orang-orang Yunani. Tamadun Yunani merupakan satutamadun terawal yang wujud di atas muka bumi ini. Kehebatan tamadun inimerangkumi semua aspek seperti bahasa, ekonomi, budaya dan politik. Kegiatan dalampengkajian bahasa bermula kira-kira 500 tahun sebelum masihi. Disebabkan seluruh

Previous Document

Laporan Big

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x