Yemen

Publish in

Slides

23 views

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
1. Workshop on Agricultural BBiiootteecchhnnoollooggyy ffoorr KKnnoowwlleeddggee SShhaarriinngg iinn NNEENNAA RReeggiioonn 22 –– 44 JJuullyy 22001122,, CCaaiirroo…
Transcript
 • 1. Workshop on Agricultural BBiiootteecchhnnoollooggyy ffoorr KKnnoowwlleeddggee SShhaarriinngg iinn NNEENNAA RReeggiioonn 22 –– 44 JJuullyy 22001122,, CCaaiirroo EEggyypptt AAggrriiccuullttuurraall BBiiootteecchhnnoollooggyy && IInnffoorrmmaattiioonn aanndd CCoommmmuunniiccaattiioonn TTeecchhnnoollooggyy iinn RReeppuubblliicc ooff YYeemmeenn MMiinniissttrryy ooff AAggrriiccuullttuurree aanndd IIrrrriiggaattiioonn ((MMAAII)) AAggrriiccuullttuurraall RReesseeaarrcchh aanndd EExxtteennssiioonn AAuutthhoorriittyy ((AARREEAA)) DDrr.. HHaammoouudd AAllii AAbbddaallllaa MMookkbbeell
 • 2. BBaacckkggrroouunndd::  TToottaall llaanndd aarreeaa hhaass bbeeeenn eessttiimmaatteedd aatt 5555..55 mmiilllliioonn hheeccttaarreess,,  AArraabbllee llaanndd iiss aabboouutt 33..55 mmiilllliioonn hhaa,,  CCuullttiivvaatteedd aarreeaa ooff YYeemmeenn iiss aabboouutt 11..44 mmiilllliioonn hhaa,,  TThhee ppooppuullaattiioonn iiss aabboouutt 2222 MMiilllliioonn iinnhhaabbiittaannttss,,  AAggrriiccuullttuurree ccoonnttrriibbuuttee aabboouutt 1111%% ttoo tthhee GGrroossss DDoommeessttiicc PPrroodduucctt ((GGDDPP))..  TThhee mmaaiinn iinnssttiittuuttiioonnss iinnvvoollvvee iinn aaggrriiccuullttuurraall rreesseeaarrcchh iinn YYeemmeenn aarree:: 11)) AAggrriiccuullttuurraall RReesseeaarrcchh aanndd EExxtteennssiioonn AAuutthhoorriittyy ((AARREEAA));; 22))UUnniivveerrssiittyy ooff SSaannaa’’aa,, FFaaccuullttyy ooff AAggrriiccuullttuurree;; 33)) UUnniivveerrssiittyy ooff AAddeenn,, NNaasssseerr FFaaccuullttyy ooff AAggrriiccuullttuurree SScciieennccee..  AAggrriiccuullttuurraall BBiiootteecchhnnoollooggyy RR&&DD iiss rreellaattiivveellyy nneeww iissssuuee iinn YYeemmeenn
 • 3. Some Effort DDoonnee oonn BBiiootteecchhnnoollooggyy::  FFaaccuullttyy ooff AAggrriiccuullttuurree aatt SSaannaa’’aa UUnniivveerrssiittyy hhaass ggoooodd llaabb ssppaaccee aass wweellll aass ggoooodd ffaacciilliittiieess ffoorr TTiissssuuee CCuullttuurree;;  AARREEAA eessttaabblliisshheedd TTiissssuueess CCuullttuurree LLaabboorraattoorryy iinn AARREEAA HHeeaaddqquuaarrtteerr,, DDhhaammaarr;;  AARREEAA eessttaabblliisshheedd TTiissssuuee CCuullttuurree LLaabb iinn EEaasstteerrnn PPllaatteeaauu RReesseeaarrcchh SSttaattiioonn ((SSeeyyoouunn)) ffoorr ddaattee ppaallmm mmiiccrroo-- pprrooppaaggaattiioonn.. AAll--SSaalleehhyy eett aall.. ((22001122))
 • 4. Some Effort DDoonnee oonn BBiiootteecchhnnoollooggyy::  AARREEAA,, rreecceennttllyy,, ssuupppplliieedd BBiiootteecchh LLaabboorraattoorryy iinn DDhhaammaarr bbyy nneeww eeqquuiippmmeennttss lliikkee:: 11.. RReeaall ttiimmee PPCCRR,, CCoonnvveennttiioonnaall PPCCRR,, 22.. GGeell ddooccuummeennttaattiioonn ssyysstteemm,, eelleeccttrroopphhoorreesseess 33.. AAss wweellll aass aa PPAAGGEE ggeell aanndd EELLIISSAA aanndd ootthheerr rreellaatteedd eeqquuiippmmeennttss..  AARREEAA uusseedd tthhee aavvaaiillaabbllee ffuunndd ffrroomm aa nneeww pprroojjeecctt oonn BBiiooddiivveerrssiittyy aanndd CClliimmaattee CChhaannggee ttoo oorrddeerr nneeww eeqquuiippmmeennttss aanndd rreeggeennttss..
 • 5. Some Effort DDoonnee oonn BBiiootteecchhnnoollooggyy::  AARREEAA ttrraaiinneedd iinn ccoouunnttrryy 1144 SScciieennttiissttss iinn PPGGRRFFAA mmoolleeccuullaarr cchhaarraacctteerriizzaattiioonn,,  AARREEAA hhaadd aa cchhaannccee ffoorr ttrraaiinniinngg oonn BBiiootteecchhnnoollooggyy iinn ddiiffffeerreenntt iinnssttiittuuttiioonnss aanndd llaabboorraattoorriieess ssoommee ooff tthhiiss aass ffoolllloowwss:: 11.. DDNNAA eexxttrraaccttiioonn ffrroomm ddiiffffeerreenntt ccrrooppss,, vvaarriioouuss DDNNAA mmaarrkkeerr tteecchhnniiqquueess lliikkee AAFFLLPP,, IISSSSRR aatt IInntteerrnnaattiioonnaall AAttoommiicc EEnneerrggyy AAggeennccyy ((IIAAEEAA)) llaabboorraattoorriieess –– VViieennnnaa-- AAuussttrriiaa,, 22.. IInnttrroodduuccttiioonn oonn BBiiooiinnffoorrmmaattiiccss aatt AAggrriiccuullttuurraall GGeenneettiicc EEnnggiinneeeerriinngg RReesseeaarrcchh IInnssttiittuuttee ((AAGGEERRII)) ––EEggyypptt,, 33.. PPrraaccttiiccaall ttrraaiinniinngg oonn mmoolleeccuullaarr mmaarrkkeerr aatt IICCAARRDDAA aanndd oonn GGMMOO,,ss ddeetteeccttiioonn aatt IICCAARRDDAA ttoooo wwiitthh ccooooppeerraattiioonn ooff FFAAOO..
 • 6. AREA BBiiootteecchh LLaabb,, DDhhaammaarr
 • 7. IInnffoorrmmaattiioonn aanndd CCoommmmuunniiccaattiioonn TTeecchhnnoollooggyy ((IICCTT))::  IICCTT ccoonnssiissttss ooff IITT aass wweellll aass tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonn,, bbrrooaaddccaasstt mmeeddiiaa,, aallll ttyyppeess ooff aauuddiioo aanndd vviiddeeoo pprroocceessssiinngg aanndd ttrraannssmmiissssiioonn aanndd nneettwwoorrkk bbaasseedd ccoonnttrrooll aanndd mmoonniittoorriinngg ffuunnccttiioonnss,,  TThhee tteerrmm wwaass ffiirrsstt uusseedd iinn 11999977 bbyy DDeennnniiss SStteevveennssoonn,,  TThhee tteerrmm IICCTT iiss nnooww aallssoo uusseedd ttoo rreeffeerr ttoo tthhee mmeerrggiinngg ((ccoonnvveerrggeennccee)) ooff aauuddiioo--vviissuuaall aanndd tteelleepphhoonnee nneettwwoorrkkss wwiitthh ccoommppuutteerr nneettwwoorrkkss tthhrroouugghh aa ssiinnggllee ccaabblliinngg oorr lliinnkk ssyysstteemm,,  NNaattiioonnaall AAggrriiccuullttuurraall BBiiootteecchhnnoollooggyy KKnnoowwlleeddggee NNeettwwoorrkk iiss aabbsseenntt nnooww iinn YYeemmeenn,, bbuutt tthheerree aarree ssoommee IICCTT ffoorr TTrraaddiittiioonnaall AAggrriiccuullttuurraall..
 • 8. Information aanndd CCoommmmuunniiccaattiioonn TTeecchhnnoollooggyy ((IICCTT)):: PPoolliicciieess aanndd SSttrraatteeggiieess  MMiinniissttrryy ooff TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonn aanndd IInnffoorrmmaattiioonn TTeecchhnnoollooggyy ((MMTTIITT)) pprreeppaarree aa 220011--2202255 IICCTT ssttrraatteeggiicc vviissiioonn ffoorr tthhee ppuurrppoossee ooff ssuuppppoorrttiinngg tthhee ddeevveellooppmmeenntt ppllaannss..  SSttrraatteeggiicc vviissiioonn wwaass nnoott ffoolllloowweedd bbyy tthhee iiddeennttiiffiiccaattiioonn ooff ppoolliicciieess  NNaattiioonnaall IInnffoorrmmaattiioonn CCeennttrree ((NNIICC)) hhaass ssttaarrtteedd ssoommee eeffffoorrttss iinn tthhee yyeeaarr 220022 ttoo pprreeppaarree aa nnaattiioonnaall iinnffoorrmmaattiioonn ssttrraatteeggyy..
 • 9. Information aanndd CCoommmmuunniiccaattiioonn TTeecchhnnoollooggyy ((IICCTT)):: PPoolliicciieess aanndd SSttrraatteeggiieess  IInn aaggrriiccuullttuurree tthheerree hhaavvee bbeeeenn aa lloott ooff eemmpphhaasseess oonn tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff aaggrriiccuullttuurraall iinnffoorrmmaattiioonn ssyysstteemmss:: 11.. FFiirrsstt FFiivvee--yyeeaarr PPllaann ((22000 –– 220055)),, SSeeccoonndd FFiivvee--yyeeaarr PPllaann ((220066 –– 220110)).. 22.. AAddeenn AAggeennddaa,, tthhee NNaattiioonnaall RReesseeaarrcchh SSttrraatteeggyy,, aanndd tthhee NNaattiioonnaall EExxtteennssiioonn SSttrraatteeggyy.. 33.. MMAAII wwiitthh ccooooppeerraattiioonn ooff UUNNDDPP ffoorrmmuullaatteess AAggrriiccuullttuurraall SSttrraatteeggyy AAccttiioonn PPllaann ffoorr ffiivvee yyeeaarr ppeerriioodd ((2201122 –– 2201166))..  AAllll ooff tthheessee wweerree ddeevveellooppeedd ttoo mmeeeett tthhee ggrroowwiinngg nneeeeddss ffoorr iinnffoorrmmaattiioonn iinn aaggrriiccuullttuurree sseeccttoorr..
 • 10. Information aanndd CCoommmmuunniiccaattiioonn TTeecchhnnoollooggyy ((IICCTT)):: PPoolliicciieess aanndd SSttrraatteeggiieess  YYeemmeennii EEPPAA wwiitthh ccooooppeerraattiioonn ooff UUNNEEPP ddrraaffttiinngg NNaattiioonnaall BBiioossaaffeettyy FFrraammeewwoorrkk ((NNBBFF)),, wwhhiicchh ccoonnttaaiinnss :: 11.. rreegguullaattiioonn 22.. ppoolliicciieess 33.. gguuiiddeelliinneess ffoorr uussee,, hhaannddlliinngg aanndd 44.. ccoonnttaaiinn uusseedd ooff LLMMOO,,ss iinn tthhee ccoouunnttrryy  BBeessiiddee,, iinnffoorrmmaattiioonn sshhaarriinngg wwiitthh BBiioossaaffeettyy CClleeaarriinngg HHoouussee ((BBCCHH)) aatt UUNNEEPP wweebb ssiittee iiss oonnee ooff iinntteerrnnaattiioonnaall IICCTT oonn bbiiootteecchhnnoollooggyy sshhaarriinngg iinnffoorrmmaattiioonn..
 • 11. Information aanndd CCoommmmuunniiccaattiioonn TTeecchhnnoollooggyy ((IICCTT)):: SSttrruuccttuurree aanndd MMaannaaggeemmeenntt  LLooccaall cceennttrree aanndd ggeenneerraall ddiirreeccttoorraatteess iinntteerreesstt wwiitthh ccoolllleeccttiinngg,, pprroocceessssiinngg,, ddooccuummeennttaattiioonn aanndd ccoommmmuunniiccaattiioonn ooff AAggrriiccuullttuurraall IInnffoorrmmaattiioonn:: 11.. GGeenneerraall DDiirreeccttoorraattee ooff AAggrriiccuullttuurraall SSttaattiissttiiccss,, MMAAII;; 22.. DDooccuummeennttaattiioonn aanndd AAggrriiccuullttuurraall IInnffoorrmmaattiioonn CCeennttrree,, MMAAII;; 33.. GGeenneerraall DDiirreeccttoorraattee ooff AAggrriiccuullttuurraall EExxtteennssiioonn aanndd IInnffoorrmmaattiioonn,, MMAAII;; 44.. GGeenneerraall DDiirreeccttoorraattee ooff IInnffoorrmmaattiioonn aanndd DDooccuummeennttaattiioonn ooff AARREEAA;; 55.. GGeenneerraall DDiirreeccttoorraattee ooff TTeecchhnnoollooggyy TTrraannssffeerr ooff AARREEAA..  AAllll ooff tthheessee cceennttrree aanndd ggeenneerraall ddiirreeccttoorraatteess mmaayy bbee wwiillll ppllaayy aa vviittaall rroollee iinn AAggrriiccuullttuurraall BBiiootteecchhnnoollooggyy IICCTT aanndd IICC mmaannaaggeemmeenntt..
 • 12. IInnffoorrmmaattiioonn aanndd CCoommmmuunniiccaattiioonn TTeecchhnnoollooggyy ((IICCTT)):: IInnffrraassttrruuccttuurree aanndd AApppplliiccaattiioonnss  SSeeccoonndd ggeenneerraattiioonn ooff IInntteerrnneett FFaacciilliittiieess aarree aavvaaiillaabbllee iinn YYeemmeenn,,  AAllll AARREEAA AAggrriiccuullttuurraall RReesseeaarrcchh SSttaattiioonnss aanndd CCeenntteerrss ccoonnnneeccttiinngg wwiitthh AADDSSLL iinntteerrnneett,,  SSoommee SSttaattiioonnss//CCeenntteerrss hhaavvee iinntteerrnnaall iinntteerrnneett NNeettwwoorrkk ttoo sscciieennttiissttss ooffffiiccee,,  AARREEAA wweebbssiittee eessttaabblliisshheedd ttoo ccoommmmuunniiccaattee rreesseeaarrcchh oouuttppuuttss aanndd ttoo eennssuurree ppuubblliicc aawwaarreenneessss.. hhttttpp::////wwwwww..aarreeaa..ggoovv..yyee//eenngglliisshh//EENNGGLLIISSHH..hhttmmll  AARREEAA ppllaanneedd ffoorr eessttaabblliisshhmmeenntt eelleeccttrroonniicc nneettwwoorrkk ttoo ccoonnnneeccttiinngg iittss rreesseeaarrcchh ssttaattiioonn && cceenntteerrss;; rreecceennttllyy tthhee iimmpplleemmeennttaattiioonn ssttaarrtt wwiitthh UUSSAAIIDD ccooooppeerraattiioonn..
 • 13. IInnffoorrmmaattiioonn aanndd CCoommmmuunniiccaattiioonn TTeecchhnnoollooggyy ((IICCTT)):: IInnffrraassttrruuccttuurree aanndd AApppplliiccaattiioonnss  AARREEAA eessttaabblliisshheedd EElleeccttrroonniicc IInnffoorrmmaattiioonn DDaattaa BBaassee:: 11.. LLooccaall PPGGRRFFAA DDaattaa BBaassee wwiitthh FFAAOO ccooooppeerraattiioonn,, 22.. GGeennee BBaannkk DDaattaa BBaassee ooff NNaattiioonnaall GGeenneettiicc RReessoouurrccee CCeennttrree,, 33.. LLiibbrraarryy IInnddeexxiinngg ffoorr tthhee CCeennttrraall LLiibbrraarryy ooff AARREEAA,, 44.. DDaattaa BBaassee ooff GGIISS iinn NNaattiioonnaall NNaattuurraall RReessoouurrccee CCeennttrree,, 55.. DDaattaa BBaassee IInnffoorrmmaattiioonn ffoorr AARREEAA rreesseeaarrcchh pprroojjeecctt aaccttiivviittiieess,, 66.. DDaattaa BBaassee ffoorr AARREEAA ppuubblliiccaattiioonnss aanndd tthhee ppeerriiooddiiccaall JJoouurrnnaall..  AAllll ooff tthheessee DDaattaa BBaasseess IInnffoorrmmaattiioonn aarree nnoott aacccceessssiibbllee eexxcceepptt tthhee ffiirrsstt oonnee..
 • 14. IInnffoorrmmaattiioonn aanndd CCoommmmuunniiccaattiioonn TTeecchhnnoollooggyy ((IICCTT)):: IInnffrraassttrruuccttuurree aanndd AApppplliiccaattiioonnss  FFAAOO ffuunnddeedd eessttaabblliisshhmmeenntt wweebbssiittee ffoorr IInnffoorrmmaattiioonn SShhaarriinngg MMeecchhaanniissmm ffoorr PPllaanntt GGeenneettiicc RReessoouurrccee ooff YYeemmeenn.. hhttttpp::////wwwwww..ppggrrffaa..oorrgg//ggppaa//yyeemm//ddeessccrriippttiioonn11..hhttmmll  BBeessiiddee,, ssoommee eeffffoorrttss ddoonnee bbyy FFAAOO ffoorr eessttaabblliisshh RReeggiioonnaall GGMMOOss ddeetteeccttiioonn PPllaattffoorrmm.. OOnnee ooff tthhee oouuttppuuttss wwaass eessttaabblliisshhmmeenntt aa rreeggiioonnaall wweebbssiittee ffoorr AAggrriiccuullttuurraall BBiiootteecchhnnoollooggyy KKnnoowwlleeddggee.. hhttttpp::////rraabbnneennaa..nneett//PPaaggeess//IInnddeexx..aassppxx??CCMMSSIIdd==88  AAGGOORRAA wweebbssiittee tthhee mmoosstt iimmppoorrttaanntt ssoouurrccee ffoorr kknnoowwlleeddggee sshhaarriinngg iinnffoorrmmaattiioonn iinn mmooddeerrnn bbiiootteecchhnnoollooggyy,, iinntteerrnnaattiioonnaall ffrreeee aacccceessss..
 • 15. IInnffoorrmmaattiioonn aanndd CCoommmmuunniiccaattiioonn TTeecchhnnoollooggyy ((IICCTT)):: IInnffoorrmmaattiioonn ddiisssseemmiinnaattiioonn  UUnnddeerr tthhee ssuuppeerrvviissiioonn ooff AAggrriiccuullttuurraall EExxtteennssiioonn aanndd IInnffoorrmmaattiioonn GGDD YYeemmeenn rraaddiioo aanndd TTVV ddiisssseemmiinnaattiinngg iinnffoorrmmaattiioonn aabboouutt ttrraaddiittiioonnaall aaggrriiccuullttuurraall aanndd vvaalliidd IITTKK ffoorr ffaarrmmeerrss aanndd ppuubblliicc.. RRaarree iinnffoorrmmaattiioonn aabboouutt BBiioossaaffeettyy ddiisssseemmiinnaatteedd,, 11.. DDaaiillyy rraaddiioo pprrooggrraamm pprrooppaaggaattiinngg eeaarrllyy mmoorrnniinngg aanndd aatt nniigghhtt,, 22.. TTVV pprrooggrraamm wweeeekkllyy pprrooppaaggaattiinngg,,  PPuubblliiccaattiioonnss aarree tthhee mmaaiinn ttooooll ffoorr sscciieennttiiffiicc iinnffoorrmmaattiioonn ddiisssseemmiinnaattiioonn:: tteecchhnniiccaall rreeppoorrttss,, ppaappeerrss iinn ppeerriiooddiiccaall sscciieennttiiffiicc jjoouurrnnaall;; tthhrreeee SScciieennttiiffiicc JJoouurrnnaall aavvaaiillaabbllee,, oonnee ppuubblliisshheedd bbyy AARREEAA,, sseeccoonndd ppuubblliisshheedd bbyy UUnnvv.. OOff AAddeenn aanndd tthhee llaasstt ppuubblliisshheedd bbyy YYeemmeennii SSoocciieettyy ooff BBiioollooggiiccaall SScciieennccee..
 • 16. IInnffoorrmmaattiioonn aanndd CCoommmmuunniiccaattiioonn TTeecchhnnoollooggyy ((IICCTT)):: IInnffoorrmmaattiioonn ddiisssseemmiinnaattiioonn  LLiibbrraarriieess aarree tthhee mmaaiinn ssoouurrccee ffoorr sscciieennttiiffiicc iinnffoorrmmaattiioonn ddiisssseemmiinnaattiioonn.. 11.. AARREEAA hhaass cceennttrraall LLiibbrraarryy aatt hheeaadd qquuaarrtteerr aanndd mmoosstt AAggrriiccuullttuurraall RReesseeaarrcchh ssttaattiioonnss aanndd CCeenntteerrss hhaavvee aa ggoooodd LLiibbrraarryy;; aallll ooppeenn ffoorr iinntteerreesstt sscciieennttiisstt aanndd ssttuuddeennttss.. 22.. FFaaccuullttyy ooff AAggrriiccuullttuurree,, SSaannaa’’aa UUnnvv.. aanndd NNaasssseerr FFaaccuullttyy ooff AAggrriiccuullttuurraall SScciieennccee,, AAddeenn UUnnvv.. hhaavvee tthheeiirr oowwnn LLiibbrraarriieess..  MMoosstt SScciieennttiissttss sshhaarriinngg iinnffoorrmmaattiioonn tthhrroouugghh EE-mmaaiill,, eessppeecciiaallllyy wwhhoomm iinntteerreesstt oonn mmooddeerrnn bbiiootteecchhnnoollooggyy,,  AAggrriiccuullttuurraall BBiiootteecchhnnoollooggyy ssttiillll uunnddeerr ccoonnssttrruuccttiioonn,, ssoo iittss iinnffoorrmmaattiioonn ddiisssseemmiinnaattiioonn wwiillll aappppeeaarr cclleeaarrllyy aafftteerr oorr dduurriinngg tthhee pprroocceessss ooff eennhhaanncciinngg tthhee iinnssttiittuuttiioonnaall AAggrriiccuullttuurraall BBiiootteecchhnnoollooggyy..
 • 17. Constrains aaffffeeccttiinngg IICCTT ddeevveellooppmmeenntt::  SSaallllaamm,, 22000066 ssuummmmaarriizzeedd tthhee mmoosstt iimmppoorrttaanntt ccoonnssttrraaiinnttss ccoouulldd bbee aaffffeeccttiinngg IICCTT ddeevveellooppmmeenntt iinn YYeemmeenn aass ffoolllloowwss:: 11.. LLaacckk ooff pprrooppeerr ssttrraatteeggiieess aanndd ppoolliicciieess iinn tthhee eeffffiicciieenntt uussee aanndd tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff IICCTT,, 22.. LLaacckk ooff pprrooppeerr ddaattaa ccoolllleeccttiioonn aanndd iinnffoorrmmaattiioonn aannaallyyssiiss mmeecchhaanniissmmss,, 33.. IInnccoonnssiisstteennccyy ooff ccoolllleecctteedd ddaattaa,, 44.. LLaacckk ooff aawwaarreenneessss aabboouutt tthhee iimmppoorrttaannccee ooff iinnffoorrmmaattiioonn aanndd iinnffoorrmmaattiioonn tteecchhnnoollooggyy,,
 • 18. Constrains aaffffeeccttiinngg IICCTT ddeevveellooppmmeenntt::  SSaallllaamm,, 22000066 ssuummmmaarriizzeedd tthhee mmoosstt iimmppoorrttaanntt ccoonnssttrraaiinnttss ccoouulldd bbee aaffffeeccttiinngg IICCTT ddeevveellooppmmeenntt iinn YYeemmeenn aass ffoolllloowwss:: 55.. LLaacckk ooff IICCTT tteecchhnniiccaall sskkiillllss,, 66.. LLaacckk ooff mmaannaaggeerriiaall aanndd aaddmmiinniissttrraattiivvee sskkiillllss rreessuullttiinngg iinn ppoooorr uuttiilliizzaattiioonn ooff IICCTT iinn tthhee ddeecciissiioonn mmaakkiinngg pprroocceesssseess,, 7.. LLaacckk ooff rruulleess aanndd rreegguullaattiioonnss rreessuullttiinngg iinn tthhee sspprreeaadd ooff ccoorrrruuppttiioonn aanndd llooww iinncceennttiivveess aammoonngg tthhee pprriivvaattee ffiirrmmss ttoo iinnvveesstt iinn IICCTT,, 8.. LLaacckk ooff ccoonnssiisstteennccyy iinn ccoommmmuunniiccaattiioonn,, pprreeppaarraattiioonn ooff ccoollllaabboorraattiivvee pprrooggrraammss,, aanndd eexxcchhaannggee ooff iinnffoorrmmaattiioonn bbeettwweeeenn AAAARRIINNEENNAA mmeemmbbeerr ccoouunnttrriieess..
 • 19. Outlook ffoorr IICCTT iimmpprroovveemmeenntt::  AARREEAA sshhaallll bbee ppllaayy aa vviittaall rroollee wwiitthh ccooooppeerraattiioonn ooff MMAAII,, rreeggiioonnaall aanndd iinntteerrnnaattiioonnaall aaggeenncciieess ttoo ffoorrmmuullaattee nnaattiioonnaall ssttrraatteeggyy oonn AAggrriiccuullttuurraall IICCTT.. TThhaatt ccoouulldd bbee aattttaaiinneedd bbyy ffoolllloowwiinngg aaccttiioonnss:: 11.. PPrreeppaarraattiioonn aanndd iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff pprrooppeerr ppoolliicciieess aanndd rreegguullaattiioonnss tthhaatt rreemmoovvee bbaarrrriieerrss tthhaatt aaffffeecctt IICCTT ddeevveellooppmmeenntt aanndd aaddooppttiioonn 22.. IInnssttiittuuttiioonnaall ccaappaacciittyy bbuuiillddiinngg aanndd ssttaaffff ttrraaiinniinngg iinn iinnffoorrmmaattiioonn ssyysstteemmss’’ ddeevveellooppmmeenntt,, 33.. MMoobbiilliizzaattiioonn ooff ffiinnaanncciiaall aanndd hhuummaann rreessoouurrcceess ttoo ssuuppppoorrtt bbuuiillddiinngg aa ccoommpprreehheennssiivvee aaggrriiccuullttuurraall iinnffoorrmmaattiioonn ssyysstteemm,, 44.. DDeevveellooppmmeenntt ooff lliinnkkaaggee mmeecchhaanniissmmss bbeettwweeeenn rreesseeaarrcchheerrss aanndd eexxtteennssiioonniissttss tthhrroouugghh tthhee uussee ooff eeffffiicciieenntt iinnffoorrmmaattiioonn aanndd ccoommmmuunniiccaattiioonn tteecchhnnoollooggiieess,, 55.. DDeevveellooppmmeenntt ooff ssuussttaaiinnaabbllee lliinnkkss wwiitthh rreeggiioonnaall aanndd iinntteerrnnaattiioonnaall aaggeenncciieess rreellaatteedd ttoo IICCTT ssuuppppoorrtt aanndd ddeevveellooppmmeenntt,,  BBeessiiddee,, AARREEAA sshhaallll bbee aaddoopptt aanndd ffuunnccttiioonn tthhee MMooddeerrnn AAggrriiccuullttuurraall BBiiootteecchhnnoollooggyy bbyy eessttaabblliisshhmmeenntt NNaattiioonnaall AAggrriiccuullttuurraall BBiiootteecchhnnoollooggyy CCeenntteerr..
 • 20. TThhaannkk yyoouu ffoorr yyoouurr aatttteennttiioonn
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x