VII čas.doc

Publish in

Documents

3 views

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Политичка и војна реформа Сервија Тулија [Извор: Liv. I 42-44] Политичка реформа Сервија Тулија у исти мах је била и војна реформе. У време етрурских краљева Рим је нарастао приливом становништва, а освајачке амбиције краљева захтевале су бројнију и ефикаснију војску од оне организоване на гентилном принципу. Хоплитска војна тактика: примењивана у Италији код Грка и Етрураца већ у 7. веку. Политички циљ краљева: да ослабе моћ племства проширивањем грађанског права на досељено с
Transcript
  Политичка и војна реформа Сервија Тулија [ Извор : Liv. I 42-44]Политичка реформа Сервија Тулија у исти ма је !ила и војна реформе. време етрурски кра#ева $им је нарастао %риливом становни&тва' а освајачке ам!и(ије кра#ева )атевале су !ројнију и ефикаснију војску о* оне ор+ани)оване на +ентилном %рин(и%у. ,о%литска војна тактика: %римеивана у талији ко* /рка и 0трура(а ве1 у . веку. Политички (и# кра#ева: *а осла!е мо1 %лемства %ро&ириваем +ра3анско+ %рава на *осе#ено становни&тво које није %ри%а*ало ро*овима и куријама5. 6иовим ук#учиваем у војску %олитички ути(ај *о!ијају !о+ати +ра3ани' оникоји су мо+ли на!авити о%литску о%рему' и који су у!у*у1е %ре*став#али у*арну сна+у војске. Територијалне трибе 7е)а %оје*ин(а )а *р8авну )аје*ни(у %остав#ена је на нове теме#е. Прво!итна ор+ани)а(ија +ра3анства на %рин(и%у сро*ства %о три!ама и куријама' у којима су *оминантни ути(ај имали аристократски ро*ови' реформисана је на тај начин&то је %ри%а*ност )аје*ни(и *ефинисана %о месту %ре!ивали&та  domicilium 5. Сви +ра3ани су у%исани у с%искове %о територијалним је*ини(има 9 три!ама: Територија $има  аger Romanus) !ила је %о*е#ена на +ра*ске   Palatina ' Collina '   Esquilina ' Suburana 5 и сеоске три!е. Ценз  census 5По&то су у%исао +ра3ане %о три!ама Сервије Тулије је и)вр&ио %ро(ену иовеимовине 9 с%ровео је %рви (ен). Центуријатска организација а основу имовинско+ стаа' тј. на основу врсте војне о%реме коју су +ра3ани мо+ли се!и о!е)!е*ити' Сервије Тулије и је рас%оре*ио %о војним је*ини(има' (ентуријама. ;ентурије +ра3ана са истом војном о%ремом ула)иле су исти  ра)ре*  classis 5. <ило је уку%но = класа' %оре3ани ијераријски: нај!о#е је !ила наору8ана %рва' најсла!ије %ета. Прве три класе су чиниле те&ко наору8ану %е&а*ију. Свака класа имала је %о*је*нак !рој (ентурија сениора и)на* 4= +о*ина 8ивота5 и јуниора о* > *о 4= +о*ина5.I: ?@ (ентуријаII: 2@ (ентуријаIII: 2@ (ентуријаIA: 2@ (ентуријаA: B@ (ентурија)ван класа !ило је >? (ентурија коаника' 2 ин8ееријске (ентурије' 2 (ентурије му)ичара' > (ентурија %ролетарија. ;ентурије коаника %о (ен)у су !иле и)на* %рве класе' *ок %ролетарији нису имали никакву имовину имали су само *е(у' %отомство' лат.  proles 5. ку%но је !ило >CB (ентурије: >@ у класама и 2B и)ван класа.  Политички )начај (ентуријатске реформе Центуријатска скупштина  comitia centuriata 5$еформа је имала и %олитички карактер јер су (ентурије функ(ионисале као +ласачке је*ини(е у ску%&тини: свака (ентурија имала је је*ан +лас. D*лука се *оносила %ростом ве1ином' +ласало се ијераријским ре*ом' %очев о* нај!о+атији' тако *а су (ентурије коаника и %рва класа' %о* условом *а су  је*инствени' *оносили о*луку' !у*у1и *а су имали ве1ину (ентурија C? о* уку%но >CB5.Сервијева реформа се на)ива тимократском' јер %олитичка %рава %рои)ла)е и) имовинско+ стаа' (ен)а +рчки: time 5' а %олитичке о*луке *оносе нај!о+атији %лутократија: вла*авина !о+ати5. Dвла&1еа (ентуријатске ску%&тинеD*луке које се тичу рата и мира. <ирале су' вероватно на %ре*ло+ кра#а' офи(ире' а у *о!а ре%у!лике ма+истрате са им%еријумом оне који коман*ују војском' кон)уле и %реторе5. Сакралне границе Рима и град четири регије Сервије Тулије је %о*елио +ра* на четири а*министративне о!ласти које су %ре*став#але реформисани систем три!а. D*војио је +ра*ско насе#е о* територије сеоска %о*ручја5. Liv. I 4B' >B  tribus Urbanae 5: асе#ена %о*ручја  regiones 5 и !р*а&(а  colles 5 на којима се нала)ио +ра*' %о*елио је на четири *ела' и на)вао и три!ама  tribus 5. Dн је *ру+и оснивач $има јер је %ро&ирио %омеријум' који је о!уватао +ра* четири  ре+ије четири +ра*ске три!е5.Liv. I 44' B-=   pomerium 5: Eа оволико мно&тво #у*и тре!ало је %ро&ирити +ра*. Сервијему је *о*ао јо& *ва !ре8у#ка' Fвиринал и 7иминалG о*атле +а је %ро&ирио и на 0сквилин' и' *а !и *о%ринео у+ле*у то+ *ела +ра*а' лично се на ему настанио. Eатим  је %о*и+ао !е*еме са &анчевима и )и* око +ра*а и %ро&ирио %омериј   pomerium 5. а основу етимоло+ије' ова реч се тумачи као H*ео +ра*а и)а !е*ема   postmoerium 5G %ре 1е'ме3утим' !ити *а она о)начава %о*ручје око !е*ема  circamoerium 5' јер су јо& 0трур(и' %риликом осниваа +ра*ова' осве&тавали ау+уријем о*ре3ени %ојас око +ра*а на коме су намеравали *а са+ра*е !е*еме' )ато *а се тај %ростор не !и скрнавио !ило каквом #у*ском *елатно&1у' ни са унутра&е стране' %о*и)аем +ра3евина - &то се *анас и%ак чини -' ни са с%о#а&е' о!ра3иваем )ем#е. %раво тај %ростор ис%ре* и и)а !е*ема' који се није смео ни настаивати ни о!ра3ивати  quod neque habitari neque arari fas erat  5' $им#ани су )вали %омеријем.  ка* +о* су' са &иреем +ра*а' %омерани !е*еми' %омеране су и ове сакралне +рани(е.

Next Document

Bab 2

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks